۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

اطلاعات ، تجارب ، دانش و مهارت کارکنان  ارزشمند ترین و راهبردی ترین دارایی های هر سازمان را تشکیل می دهند و چنانچه به درستی شناسایی و ثبت گردند می توانند نقش موثر در بهبود مدیریت و کیفیت ، افزایش بهره وری ، کاهش هزینه ها و افزایش رضایت گیرندگان خدمت ایفا کنند .

در این راستا با توجه به فراهم آمدن امکان ثبت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات در سامانه " مدیریت دانش "  شایسته است کارکنان و خبرگان دانشگاه در ثبت تجربه و دانش سازمانی مشارکت فعال داشته باشند و مدیران دانشگاه  پیشگام و الگوی سایرین در این امر مهم قرار گیرند .

 

 

جهت دسترسی به سامانه مدیریت دانش لطفا کلیک نمایید