1.      ارتقای ایمنی بیماران                               ذینفعان:بیماران

ü      ترویج فرهنگ ایمنی بیمار

ü      برگزاری بازدید های مدیریتی ایمنی بیمار بنحویکه کلیه کارکنان ایمنی را وظیفه اصلی خود بدانند

ü      تشویق افرادی که بیشترین گزارش خطا را دارند

2.     کاهش خطاهای پزشکی ،مدیریت خطا و خطر    ذینفعان:بیماران/همراهان ،کارکنان،مدیران ارشد

ü      ترویج فرهنگ گزارش خطای بدون ترس از سرزنش و تنبیه

ü      به اشتراک گذاری درس آموخته ها از خطا های گزارش شده

ü      انجام rca خطاهای منجر به قصور

ü      راه اندازی گزارش خطا های صورت گرفته از طریق  وب  سایت

3.    ارتقای رضایتمندی کارکنان،بیماران /همراهان     ذینفعان:بیماران/همراهان،کارکنان

ü      بهبود مستمر امکانات رفاهی بیماران و همراه بیماران با دستورالعملهای ارتقاء هتلینگ

ü      رسیدگی به موقع و شفاف به شکایات و انتقادات و پیشنهادات مراجعین

ü      فراهم نمودن کلیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز و کالیبره کردن طبق زمانبندی تجهیزات پزشکی موجود

ü      توانمند سازی مستمر کارکنان در راستای ارتقای مهارتهای رفتاری و ارتباطی به منظور رفتار شایسته ایشان با مراجعین

ü      بهبود امکانات رفاهی کارکنان از قبیل بازسازی اتاقهای استراحت ،بروز رسانی پرداخت های پرسنلی

 

4.     اجرای کامل استانداردهای اعتبار بخشی

5.    استقرار طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد