کسب گواهی نامه اعتبار بخشی ملی
سال دریافت1394
 
کسب گواهی نامه اعتبار بخشی ملی بیمارستان 
1393سال دریافت
 
ICUگواهی نامه اعتبار بخشی بخش 
سال دریافت1395