نام و نام خانوادگی:حسین شاکری

سمت:ریاست بیمارستان


تحصیلات:متخصص گوش، حلق، بینی