نام و نام خانوادگی:
فروزنده مددی
سمت: مدیر دفتر خدمات پرستاری
تحصیلات:
کارشناس پرستاری